Avís Legal


En virtut del compliment de la Llei 34/2002, d’ 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’ informem:1. Objecte.

Art. 10 LSSI: https://icpg.es/ és un domini a internet titularitat de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA amb domicili social a l’ Gran Via de Jaume I, 8 2n 3a (Girona).L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA que consta inscrit en el Registre d’ Entitats Jurídiques de la Direcció General d’ Entitats Jurídiques com a Col·legi Professional, amb número d’ inscripció PROC/G-5, el 08/05/1985 i CIF núm Q1763005D.


A efectes d’aquest avís legal el telèfon de contacte és 972 48 78 67 i el correu electrònic de contacte és secretaria@icpg.es


L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA, és una corporació de dret públic sotmesa a la legislació aplicable als col·legis professionals, a la normativa administrativa en el desenvolupament de les seves funcions públiques i a la legislació processal degut al col·lectiu que representa.


Aquest Avís Legal regula la utilizació d’aquest domini. La utilizació d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’ Usuari de les condicions d’ús incloses en aquest Avís Legal així com les nostres polítiques sobre ‘Protecció de Dades i Privacitat’ i ‘Política d’ús de Cookies’. En el cas que algun serveis continguts i/o eines ofertes a través d’aquest “Portal” requereixin de l’ aplicació de condicions particulars, aquestes es posaran a disposició de l’ Usuari.


D’altra banda, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA adverteix que, tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les pròpies condicions d’ utilització, poden ser modificades sense notificació prèvia.


2. Condicions d’utilització.

L’Usuari es compromet a què, en els apartats en què sigui necessari que es registri per a poder accedir-hi, facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que podrien ser proporcionades al titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi.


El “portal” només pot ser utilitzat amb propòsits legals, per tant l’ usuari s’ obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i conforme al present Avís Legal, a no utilitzar els serveis del “portal” per a la realització d’activitats contràries a la legislació espanyola, a la moral i a l’ ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis davant el titular del domini o tercers que poguessin derivar- se de pràctiques il·legals o no permeses entre altres i a títol enunciatiu i no limitatiu:


- Realitzar sense consentiment previ per part del titular del domini, qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pugués derivar-se, d’aquesta manipulació o alteració per tercers.


- Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el Portal i els serveis i/o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris


- Introduir i/o utilitzar programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codis maliciosos, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que pugui causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevulla actius (físics o lògics) dels sistemes d’ informació de titular del domini.


- Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial.


- Ocultar i falsejar l’ origen de missatges de correu electrònic.


- Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’altris en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis.


- Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, excepte que es disposi de l’autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.


- Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’ Usuari i les claus d’ accés.


L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA no respon dels Enllaços (LINKS) a d’altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que l’ IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA ni cobertes per la Política de Privacitat. Si accedeix a d’altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri’s que està conforme amb les Polítiques de Privacitat d’aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap tipus d’informació personal.


Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i mena que poguessin derivar-se de l’ ús del lloc web , així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat Intel·lectual i Industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d’ accés al servei.


El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre software lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’ Usuari.


El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu: imatges, programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA o en el seu lloc disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.


Independentment de la finalitat per a la que van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercializació, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA.


L’usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.


El prestador autoritza expressament a què tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de ,en tot cas, redirigir al lloc web principal del prestador.


3. Ús de cookies

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA com a titular d’aquesta web declara que utiliza procediments automàtics de recollida d’informació per a guardar el registre dels Usuaris que visiten la seva pàgina web. Prem aquí per a accedir a la nostra política d’ús de cookies


4. Política de privacitat

A. - Dades personals recollides mitjançant Formularis del Lloc Web i ÀREA PRIVADA (Membres Col·legiats)


En compliment de l’ establert en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA amb domicili a Gran Via de Jaume I, 8 2n 3a (Girona), informa a les persones que proporcionin dades de caràcter personal mitjançant els formularis habilitats en l’apartat de Contacte del lloc web, que seran tractats per atendre la sol·licitud formulada i complir amb la legislació vigent aplicable a aquesta sol·licitud. Totes les dades sol·licitades en el formulari són obligatòries. Per tant, en el cas de que no es proporcionin totes les dades, no es podrà atendre la petició.


El col·legi recorda als Col·legiats amb accés a l’ Àrea Privada que les seves dades seran tractades per a gestionar els serveis als quals tenen accés, així com verificar el correcte ús de l’ Àrea i el compliment de les mesures de seguretat.


En qualsevol moment tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, així com exercir els altres drets recollits en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint-se per correu postal o físicament a Gran Via de Jaume I, 8 2n 3a (Girona) o per correu electrònic a: dpo@icpg.es , indicant en tots els casos la REF: LOPD.


B.-Cercador de Col·legiats.


El lloc web té un cercador de col·legiats. Aquest cercador té la finalitat de facilitar la cerca d’un col·legiat i així poder contactar-hi amb finalitats professionals. Les dades publicades pel cercador NOMÉS ES PODEN UTILITZAR per a finalitats comercials, publicitàries i/o de màrketing, SI EL COL·LEGIAT NO HA MANIFESTAT la seva oposició.


C. - Cercador de Societats Professionals


El cercador de societats professionals de procuradors publicat en el lloc web té com a finalitat donar publicitat de les societats professionals registrades en L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE GIRONA així com facilitar la carca d’una societat professional i els seus membres per a poder contactar-los amb finalitats professionals. Les dades publicades pel cercador NO PODEN SER UTILITZADES amb finalitats comercials, publicitàries o de màrketing.


D. - Altres dades personals publicades en el lloc web


En el lloc web es publiquen dades relatives als membres de la Junta de Govern amb la finalitat de donar publicitat de l’ estructura organitzativa de l’ IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA i de les persones que ostenten càrrecs en el Col·legi.


Els continguts que es publiquen en la pàgina de l’ IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA (fotografies, vídeos d’esdeveniments, notícies, etc.) formen part del lloc web i només són tractats per a aquesta finalitat. Queda expressament prohibit l’ ús d’aquestes dades amb finalitats comercials, publicitàries i/o de màrketing.


Pot consultar més informació sobre la nostra Política de Privacitat accedint al següent enllaç: Política de privacitat


5. Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola. Els usuaris de l’ IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA, amb expressa renúncia del seu fur, en la mesura en què la legislació vigent ho permeti, sotmeten totes les interpretacions i conflictes que es poguessin donar i derivar-se d’aquest Avís legal als Jutjats i Tribunals de Girona.